/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
صف نانوایی ها یك سالی می شود  كه شلوغ شده است. این قضیه دیروز و پریروز نیست.
دیروز برای خرید نان باید نیم ساعت جلوی نانوایی ها می ماندی ، و امروز باید یك ساعت خبر دار بایستی تا  اگر ،گوش شیطان كر ، كسی از طایفه و ایل و تبار جناب شاطر  نمانده باشد، نوبت به تو هم برسد.
چرا آذری ها زیاد بربری می خورند؟
من نمی خواهم به این سوال جواب بدهم. ولی این را بگویم كه قدیمها وقتی نان به كسی نمی رسید ، می گفت كه به جایش پلو می خورند. حالا وضعیت قرو قاطی اقتصادی مملكت  گردن نازك ملت مستضعف را بیش از پیش می فشارد. و این نان خریدن هم برای ملت ی كه پلو برای خوردن نداشته باشد ، عذابی است عظیم.
چون فكر نان سالهاست كه شكم این مردم را سیر نمی كند.یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM