/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
1
کردستان
، نمایی از نقشه های جدید اسراییل  که بر ملت های مسلمان تحمیل می شود . نمایی که به ضرب  گلوله های مسی  جلو می رود و در هر گام  خاک های بیشتری از  سرزمین مسلمانان را به کام خود می کشد . باطلاقی که افکار پوچ اما قدرت گلوله در پشت آن نهفته است .
زمانی که بعضی ها برای جلو بردن منافع حزبی و ناسیونالیستی افراطی شان به آنها سلاح دادند آنها را از دامنه کوهها به شهر ها آوردند ، مرزهایشان را بر روی آنها گشودند ، فکر این روزها را نمی کردند.

2
تاریخ سازی یکی از حربه های اسراییل برای غلبه بر مسلمانان است. تاریخی سازی دروغین اسراییلی ها در خلق کوروش  هنوز به باور روزمره خیلی از ناسیونالیست های پارسی تبدیل شده است.

3
اسراییل و فکر اسراییلی در لباس کوروش تیشه به ریشه ی بسیاری از ملت ها زد و می زند. خیلی ها در سایه ی این باور ها و ریشه های کذایی  نابود شدند.

5
مقبره مادر سلیمان به نام مقبره کوروش  پرستیده شد.
6
این اندیشه نادرست  زیر سایه دین تبلیغ می شود.
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM