/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
 اجرای توافق میان ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک شروع شد.
شروع اجرای برجام   از لحاظ  رفع محرومیت های ناشی از  ایران هراسی هسته ای موفقیت بزرگی است. ما  کم کم  به موقعیت 12 سال پیش مان می رسیم.  تندرویهای گذشته ایران را در وضعیت بغرنجی قرار داده بود . وضعیتی که ایران هیچ راه گریزی به جز  قبول این شرایط نداشت. اگر بخواهیم این برجام را از نظر  تندروهای وابسته به قدرت ارزیابی کنیم   پذیرش برجام عین نوشیدن جام زهر است. و شکستی بزرگ برای آنها به حساب می آید.

مردم با انتخاب دکتر روحانی به این تندویها  نه گفتند. 
سیاست خارجی ایران در حوزه ی  بحث مذاکرات هسته ای علی رغم ناکامی های اداره امور داخلی کشور و قانونگرایی و البته اقدامات اقتصادی دولت یک نقطه قوت محسوب می شود.

اجرای برجام  به سبب برچیده شدن  تحریم های سازمان ملل  بر ضد کشورمان  می تواند شرایط را به روال عادی قبل از  آن سالهای  احمدی نژادی برگرداند.

ایران و آمریکا برای اولین بار در سطح وزرای خارجه با هم تبادل نظر کردند. 
ادامه این مذاکرات با توجه به  تضاد منافع بین دو کشور و سیاستمداران آنها  و بهره گیری های خاص از این دشمنی  ناممکن خواهد بود.

بینش سیاسی با سیاست زدگی فرق دارد. 
خیلی از مردم  فکر می کنند همه ی این تحریم ها فقط  از جانب آمریکا اعمال می شد!


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM