/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
+0 به یه ن
یاییلیب : جمعه 16 آبان 1393 | یازار : تانیش | بؤلوم : موران/Muran | 0 باخیشلار

How to give a good speech


چگونه خوب سخنرانی كنیم

 

Every speech or presentation has two main aspects:
*WHAT you say (content)
*HOW you say it (delivery)
هر سخنرانی و یا معرفی دو جنبه اصلی دارد:
چه می گویید(محتوی( كلام))
چگونه  آنرا می گویید(تحویل (كلام))
You obviously have a lot of control over the content, because you can plan out exactly what you want to say. But you can also do a lot to make sure your delivery is effective too. The advice that follows will help you deliver a powerful speech:
بدیهی است كه شما باید كنترل زیادی بر محتوا داشته باشید، زیرا شما می توانید دقیقا همان چیزی كه می خواهید  بگویید در نظر می گیرید و سبك و سنگین می كنید . البته   شما می توانید  با انجام كارهای زیاد نیز  از تاثیر زیاد  تحویل  كلامتان مطمئن شوید.   این نصیحت ها و پند های زیر  در تحویل سخنرانی قدرتمند  به شما كمك خواهد كرد:
•    Remember that a listener usually has one chance to understand what you are saying. So you must do everything you can to make it easy for him or her to follow your ideas.
به یاد داشته باشید  كه یك شنونده معمولا  یكبار شانس برای درك و فهم  سخنان شما (آنچه شما می گویید) دارد.بنابر این شما باید  هر كاری را  كه می توانید،  انجام دهید تا دنبال كردن اندیشه ها و سخنان شما برای او (شنونده  --م )آسان شود.

•    The most important parts of a speech are the beginning and the end. Think about a strong  first sentence that will capture the-attention of the listener. Be calm  and   confident;
•   
اول و پایان سخنرانی مهمترین بخش یك سخنرانی است.به قویترین سخنان اول بیندیشید كه توجه شنونده را جلب خواهد كرد. آرام و مطمئن باشید.

* Speak loudly and clearly. Remember that your voice (your intonation) must do the job that punctuation does in your writing. Try not to speak too fast. Never just read full sentence notes - it is boring and makes your speech very difficult to follow.
 با صدای بلند و واضح سخنرانی كنید. به  خاطر داشته باشید كه صدای شما (تن صدای شما ) باید كار ی را كند كه   نقطه گذاری و نشانه گذاری در نوشته تان عمل  می كند. سعی كنید تند سخن نگویید. هرگز  جمله هایی را كه یادداشت كرده اید كامل نخوانید. این كار خسته كننده  است و دنبال كردن سخنان شما را بسیار سخت می كند.
* Make sure you can be seen as well as heard. Don't hide behind your sheets. It is important that every listener feels you are talking to him or her personally. Therefore look round the room and try to make eye contact with everyone in the audience at least once during your speech.

* مطمئن شوید كه  همه شما را به خوبی می بینند و به خوبی می شنوند.پشت ورقه ها پنهان نشوید. خیلی مهم است كه هر شنونده ای احساس كند شما شخصا  و منحصرا برای او  حرف می زنید. بنا بر این به اطراف اتاق نگاه كنید و سعی كنید با هر یك از مستمعین و شنوندگان حد اقل در حین سخنرانی تان ارتباط چشمی برقرار كنید.

® Be careful not to distract your listeners by tapping your feet etc.
مواظب باشید  با  كوبیدن پایتان یا غیره حواث شنوندگانتان را پرت نكنید.
Write the Speech
سخنانتان را بنویسید.
Try to write something that will hook your audience so that you immediately grab their attention.
سعی كنید چیز هایی را بنویسید كه شنوندگانتان را به دام می اندازد  به طوری كه شما توجه آنها را فورا  جلب كنید.
• Be careful about opening with a joke unless you know your audience well. You may think that a joke is funny, but your audience may find it humorless or even offensive.
 مراقب باشید آغاز سخنانتان را با جوك  شروع نكنید ، مگر آنكه شنونده تان را به خوبی بشناسید.شاید فكر كنید كه جوك خنده دار است ، اما شنونده تان ممكن است آنرا بی مزه و حتی توهین آمیز  بداند.
Make sure that your points are concise and direct.
مطمئن شوید كه  موضوع سخنرانی تان  مختصر و واضح است.
Decide whether you want to write out your speech or to outline the speech on index cards.
تصمیم بگیرید،  آیا می خواید  سخنانتارن را بنویسید یا خلاصه سخنان را روی كارت های  اندكس (راهنما بنویسید).
o Use 1 card for the introduction. This card should include your opening statement,
از یك كارت  برای  مقدمه سخن  استفاده كنید. این كارت باید شامل جملات شروع باشد،
o Use 1 or 2 cards for each supporting point. Then, Write brief sentence or even single words on your cards. These words should contain key phrases that remind you of what you want to say.
از یك یا دو كارت برای  هر نكته یا سخن تقویتی استفاده كنید. سپس، جملات مختصر و كوتاه
یا حتی یك كلمه  را روی كارت تان بنویسید. این كلمات باشد شامل عبارات كلیدی باشند  كه به یاد تان بیندازند  چه می خواهید بگویید.
 • If you feel insecure or don’t know the subject well, write out the words of your speech exactly as you want to say them.
اگر احساس ناامنی می كنید یا  موضوع را به خوبی نمی دانید ، كلمات سخنان تان(سخنرانی تان ) را  دقیقا  همانگونه  كه می خواهید آنها را بگویید بنویسید.

Decide whether you want to use visual aids.
 درمورد استفاده از وسایل كمك آموزش (   در سخنرانی تان) تصمیم بگیرید.
You may create a PowerPoint presentation to go along with your speech, or you may choose to use paper-based charts and graphs.
شاید بخواهید یك مقاله پاور پوینت  بسازید تا در طی سخنرانی تان پخش شود یا بخواهید جدول ها و نمودار های  روی كاغذ را برای  استفاده انتخاب كنید.   
•    Make sure that the audience can read the content of your visuals. Too big is better   
•    Check the facilities of the room in which you will be speaking...
مطمئن شوید كه شنوندگانتان  محتوی و مظمون  دیداری تان را خواهند خواند. تصاویر خیلی بزرگ بهتر هستند.
امكانات اتاقی را كه در ان سخنرانی  خواهید كرد ،بررسی كنید.
Prepare handouts if your subject is detailed and technical.
اگر موضوع جزئیات  دار یا فنی است  مطالب چاپ شده ای   را تهیه كنید.

 Practice the Speech.
سخنرانی را تمرین كنید.

Set a timer. You should know how long your speech needs to be. If you can't deliver the speech within the given amount of time, then you may need to shorten it or lengthen it.

زمان بگیرید. باید  مدت زمان لازم برای سخنرانی تان را بدانید.(باید بدانید سخنرانی تان  چقدر طول می كشد—م) اگر نمی توانید سخنرانی تان را در مقدار  زمان داده شده  تحویل دهید ، در این صورت شاید لازم باشد سخنرانی تان را كوتاه كنید با طول دهید.

Practice your speech in front of a friend or a mirror.
سخنرانی تان را روبروی یك دوست یا یك آینه تمرین كنید.
 Practice looking up at your audience so that your eyes aren't al ways on your notes.
در حالی كه به شنوندگانتان نگاه می كنید ، تمرین كنید  به طوری كه چشمان شما همیشه روی یاد داشت هایتان نباشد.

Mark up your speech as you go with a pen or pencil.
•    Make sure that your gestures are natural.
همچنانكه سخنرانی می كنید بر روی یاد داشت تان با مداد یا خودكار علامت بگذارید.
مطمئن شوید كه حركات شما طبیعی است.
During Your Speech
 Look around the audience and don't focus on only one focal point.
هنگام سخنرانی
به اطراف شنوندگان نگاه كنید و تنها به یك نقطه معین خیره نشوید.
•    Make eye contact with members of your audience. If eye contact is too intense for you, look just above their heads at a point such as a clock or a painting.
با اعضای شنونده تان ارتباط چشمی برقرار كنید. اگر ارتباط  چشمی   برای شما خیلی سخت است ، فقط به یك نقطه مثل ساعت یا یك نقاشی روی سرشان نگاه كنید.

•    Move your eyes around your audience so that everyone feels included in the presentation.
چشمانتان را اطاف شنوندگانتان حركت دهید به طوری كه هر كس احساس كند  دراین سخنرانی  شركت دارد.

Speak slowly and try to breathe normally. Laugh at yourself if something goes wrong.
به آرامی سخن بگویید  و سعی كنید  طبیعی تنفس كنید. اگر اشتباهی كردید به خودتان بخندید.
 Your audience will find you much easier to relate to, and you won't lose their confidence in your knowledge of your subject.
شنوندگانتان  ارتباط با شما را بسیار راحت تر خواهند یافت ،  شما اعتماد آنها را به  دانش شما در باره موضوع  از دست  نمی دهید.

Give your audience a chance to interact with you, (ask them questions) Acknowledge your audience with a smile, a brief nod or a slight bow, if appropriate.
 به شنوندگانتان شانس ارتباط با شما را بدهید، از آنها سوالی بپرسید.(از آنها سوالی بپرسید). در صورت نیاز ،  شنوندگانتان را با یك لبخند، تكان سر مختصر  یا تكان ساده ابرو  تایید كنید .ترجمه .ش. مرادی


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM