/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانیمدیریت و جهت دهی به آینده یك منطقه   تفریح نیست. 
اتخاذ یك تصمیم  ساده هم مستلزم بازبینی و در نظر گرفتن اثرات كوتاه و بلند مدت آن است.
آموزش و پرورش و مدیریت بر آن نیز یكی از همین گلوگاه های پیشرفت و پسرفت منطقه است.
آموزش و پرورش  از مهمترین دغدغه های  این شهر بوده و هست.
ورود افراد به صندلی سرخ مدیریت مساوی است با تغییرات گسترده د رآموزش و پرورش و البته اعمال سلیقه (فكری !!، جناحی یا طایفه ای ) دراین شهر.
  به نظر می رسد نبود ثبات مدیریتی و نگاه جناحی و طایفه ای و اعمال سلیقه در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرمی از معضلات  لایانحل  این منطقه است.
می خواهم دراین چند سطر ( فقط درهمین چند سطر ) لپ كلام را بگویم.
بررسی نتایج و عملكرد های سالیانه و دوره ای آن كار شاقی نیست.
به این موضوعات و ارتباط آن ها با وظایف  این اداره توجه كنید:
- بازسازی ، نو سازی و یا تجهیز مدارس(ایجاد مدارس جدید، ترمیم مدارس قدیمی و مقاوم سازی آنها، تجهیز و مهیا كردن ابزار به روز و...) و تامین كلاس های مورد نباز برای محصلین.
- ساماندهی  و مدیریت و اعزام معلمین برای امر خطیر خدمت (*)
- توجه و  بازرسی دوره ای و ارزیابی كیفیت كار معلمین و حل مشكلات احتمالی تدریس ، آموزش دانش آموزان.
- درو كردن نتایج كار. میزان  قبولی در امتحانات نهایی هر دوره . میزان قبولی موفقیت دانش آموزان سال آخر در كنكور ، در صد این قبولی  و بررسی این قبولی ها.حالا به بخش دوم این مبحث و بالا بردن در صد موفقیت می پردازیم. 
چند  روش برای برای این كار پیشنهاد شده است كه من دراینجا به برخی از آنها اشاره می كنم.
1-  صدور دستورالعمل درباره ی اخطاردهی مربوط به كاهش قبولی هر معلم در هر كلاس و نتایج نامطلوب آن بر ای معلم مربوطه.(بحث نبود مردودی در نظام آموزش و پرورش كشور)
*) نتیجه كار :
الف) بی توجهی  معلمین به كیفیت كار و توجه محض به ارایه آمار به آموزش و پرورش
ب) باز بودن مسیر نمره دهی و قبولی سازی برخی از معلمین.(یكسان بودن دانش اموزان درسخوان و تنبل)

2- بررسی  نتایج قبولی دانش اموزان در كنكور و ارایه راهكارهای ظاهرا درست !!! برای آن
*)نتیجه كار:
الف)  جهت دهی و دخالت در ثبت نام دانش آموزن ، اعمال سلیقه !! ترغیب و  جلوگیری و از ثبت نام  دانش آموزان در یك مقطع تحصیلی خاصی كه در صد قبولی آن كم است.مثلا در رشته علوم تجربی كه قبولی كنكور آن به علت پایین بودن سطح سواد علمی تقریبا صفر است.
ب) پنهان كردن علت های  اصلی عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و نمود این اثرات در امتحان كنكور(شكست پروژه اعمال سلیقه و نمایان شدن رتبه و كیفیت آموزشی در این شهرستان در مقایسه با سطح كشور).


خبر تاسف بر انگیز كاهش بی سابقه كلاس های علوم تجربی و خلاصه شدن اآن در یك كلاس چهل نفره است.
چهل نفر در یك كلاس دوازده متری.
عجب كلاسی! شده است!

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM