/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
آرمانگرایی و باور ارزشهای مذهبی ، چنان قدرت و ابهتی دارد كه مرزهای ناممكن و ناشدنی ها را می شكند.
دین در ذات خود حرف هایی دارد كه سرشت پاك و نهفته انسانی را بیدار می كند. در بیان  اثر بخشی این سخنان باید گفت كه  مهم نیست طرف كلام چه كسی باشد.مهم نیست این سخنان آرمانی از طرف چه كسی گفته شود.
به بیان ساده تر ، دین و مذهب و استفاده از ظرفیت های آن می تواند ملت های نهفته ای را بیدار كند، تلنگری باشد برای وجدانهای خفته .
اسلام از همان ایدیولوژی های آرمانی است كه قرنها  به واسطه ی تبلیغ توحید  یعنی  شناسایی پروردگار متعال به عنوان تنها منبع آفرینش  و سر فرود نیاوردن  در برابر همه ابهت های ترسناك ، هراس انگیز و قدرتمند دنیوی و صاحبان زر و زور،  ترویج عدالت : برابر دانستن همه انسان ها در برابر خداوند و مستحق دانستن همه انسانها برای داشتن حقوق مساوی برای بهره مندی از آنها بدون توجه به رنگ پوست و زبان و قوم و قبیله و...،و هزاران هزار ارزش هایی كه  بر مبنای ازرشهای انسانی استوار است.
***
از هر جا كه بخواهی  حرف بزنی ،یك تكه از كلام ، یك جمله یا یك نقل قولت به سیاست می چسبد.
اینك كه این سخنان را می نویسم. نمی خواهم در باره سیاست حرف بزنم. اما سیاست را در كشور ما طوری تعریف كرده اند كه از گرانی سیب زمینی هم بخواهی حرف بزنی بعضی ها گوششان را تیز می كنند كه یارو اجنبی یا  گماشته اجنبی است و می خواهد بر علیه  یا له فلانی حرف بزند.
استغفر الله ، در باره خدا  حرف بزنی یا از روی نادانی و كم خردی  آفرینش انسان را سبك سنگین كنی به نظرشان بهتر است از حرف زدن در مورد فلانی.
***
آخر الزمان  و قیامت وقتی است كه نیك و بد بر همگان معلوم می شود. وقتی است كه انسان ها در برابر خواست و اراده شان  پاسخگو هستند و  مخاطبشان  فرشته های الهی است  كه اعمالشان را  می سنجند.
اینك آخر الزمان است ، گروهی به نمایندگی از جانب خدا خودشان را فرشتگان الهی می دانند و  ملت باید در برابر اندیشه ها ، حتی اندیشه هایی كه از فكر شان بروز می كند، یعنی یك لحظه عین جرقه عبور می كند ، پاسخگو باشند به اینها.
***
اینك قیامت است و خدایان مصری برای بقای ابهت و شكو ه  حكومت شان ، آیه نازل می كنند. انسان ها را هر طور یكه می خواهند می سنجند. كجاست بنده خدایی كه به نمایندگی از او  به دادمان برسد.
یكی نفس سینه اش را حبس می كند ، نكند در بند و حبس شود. یكی نسبت به ظلمی كه به او شده است ، از ترس اینكه مبادا  خرج اضافی و سین جین های قوه قضائیه را پاسخ گوید، حرفی نمی زند. یكی چون از خانواده  ... نیست ، چون  پول ندارد ، حق حیات هم ندارد.
***
اینك آخر الزما ن است ، چشم هایتان را بشورید ، د لهایتان را از سیاهی ها و بد بینی ها نسبت به خیر خواهی  ها و سخنان حق الهی سیقل دهید ، شاید حرف حق  را بشنوید.
***
خدا راست گفته است ، بر دل ها و عقل گمراهان پرده ای می افكند تا در ظلمات و تاریكی فر ورند و هیچ وقت نور هدایت را مشاهده نكنند تا مرگشان فرا رسد.


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM