/rss" />
موران
رصد و نقد ،دفاع از حقانیت و آبادانی
عکس زیر را به یاد روزهایی آپلود می کنم که ...
که یک نفر از آغاز مجلس فریاد می زد"مرا ... فرستاده است ".

یادش به خیر

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM